Konkurs fotograficzny!

Zapraszamy do wzięcia udziału w kolejnej edycji Konkursu Fotograficznego „30 dni po… wyborach.”, który organizuje nasze Koło. Zasady są proste – wystarczy przesłać do nas zdjęcie niezdjętego plakatu wyborczego lub innych materiałów wyborczych, jakie znajdują się na terenie Miasta Gdańska i wziąć udział w walce o nagrodę – album „Fot. Kosycarz. Niezwykłe Zwykłe Zdjęcia. Część II”. Autor, który nadeśle najwięcej zdjęć – wygrywa! Termin zakończenia konkursu to 10 stycznia 2011 r. REGULAMIN KONKURSU KONKURS FOTOGRAFICZNY "30 DNI ... PO WYBORACH" Koła Gdańskiego Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" Koło Gdańskie Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" stanowczo sprzeciwia się ignorowaniu obowiązku usuwania materiałów wyborczych przez kandydatów, do czego zobligowani są w terminie 30 dni od daty wyborów. Niedotrzymanie tego terminu to rażące naruszenie zasad prowadzenia kampanii wyborczej oraz pogwałcenie dobrych obyczajów. Mając na celu mobilizację wszystkich kandydatów do przestrzegania prawa w tym zakresie Koło Gdańskie zdecydowało się ogłosić kolejną edycję konkursu fotograficznego „30 dni… po wyborach”. 1. Postanowienia ogólne 1.1. Regulamin Konkursu Fotograficznego „30 dni… po wyborach”, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzania Konkursu Fotograficznego „30 dni… po wyborach”, zwanego dalej Konkursem. Organizatorem Konkursu jest Koło Gdańskie Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci" (Organizator) - www.gdansk.smd.org.pl. Nad całością Konkursu czuwa Komisja Konkursowa wyłoniona na mocy odrębnej, wewnętrznej regulacji Organizatora. Członkowie Komisji Konkursowej nie mogą brać udziału w Konkursie. 1.2. Konkurs trwa od 27 grudnia 2010 roku do 10 stycznia 2011 roku. 1.3. Komunikaty i informacje na temat konkursu publikowane będą na stronach internetowych www.gdansk.smd.org.pl. Wszelkie pytania dotyczące konkursu należy kierować drogą elektroniczną na adres gdansk@smd.org.pl 2. Cel konkursu 2.1. Celem konkursu jest uchwycenie i fotograficzne zarejestrowanie nieusuniętych plakatów i haseł wyborczych oraz urządzeń ogłoszeniowych ustawionych w celu prowadzenia kampanii wyborczej - zgodnie z art. 71 ustawy z 16 lipca 1998 roku ordynacji wyborczej do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw (Dz. U. 1998 Nr 95 poz. 602 z późn. zm.). 3. Zasady konkursu 3.1. W konkursie może wziąć udział każdy fotografujący niezależnie od wieku, miejsca zamieszkania oraz przynależności do Stowarzyszenia "Młodzi Demokraci". 3.2. Zdjęcia biorące udział w konkursie winne być wysłane na adres poczty elektronicznej gdansk@smd.org.pl do dnia 10 stycznia 2011 roku włącznie. 3.3. Zdjęcia nadsyłane do konkursu muszą przedstawiać plakaty, hasła wyborcze, urządzenia ogłoszeniowe lub dowolne inne materiały wyborcze pod warunkiem, że znajdują się one w granicach administracyjnych miasta Gdańsk. 3.4. Prawidłowo wykonane zdjęcie powinno zawierać plakat, hasło wyborcze, urządzenie ogłoszeniowe lub inne materiały wyborcze bądź ich fragment, na podstawie którego będzie możliwe odszukanie właściciela plakatu (imię i nazwisko, nazwa komitetu wyborczego, charakterystyczny wizerunek graficzny komitetu i tym podobne). 3.5. Każde zdjęcie biorące udział w konkursie musi zawierać opis miejsca (nazwa ulicy, charakterystyczny punkt lokalizacyjny), w którym zostało wykonane. 3.6. Zdjęcia, które nie spełniają powyższych wymogów nie biorą udziału w konkursie. 3.7. Zdjęcia mogą być wysyłane partiami w odstępach czasowych. Zliczenie wszystkich zdjęć nastąpi po zamknięciu konkursu. Nadsyłający zdjęcie potwierdza tym samym, że jest jego autorem i posiada do niego pełne prawa autorskie w rozumieniu odpowiednich przepisów prawa. 3.8. Każde zgłoszenie musi być opatrzone imieniem i nazwiskiem oraz numerem telefonu autora - zgłoszenia z niepełnymi danymi nie będą brały udziału w konkursie. 3.9. Zwycięzcą Konkursu zostaje osoba, która prześle największą liczbę fotografii, o których mowa w punkcie 3.3 Regulaminu. W przypadku równej liczby nadesłanych fotografii przez dwie lub więcej osoby Komisja Konkursowa dokona losowania zwycięzcy. 3.10. Decyzja Komisji Konkursowej jest ostateczna. 3.11. Wszelkie kwestie sporne, nie uregulowane niniejszym Regulaminem, rozstrzyga w sposób ostateczny Organizator. 4. Nagrody 4.1. Konkurs zostanie rozstrzygnięty do dnia 10 stycznia 2011 roku. 4.2. Wyniki zostaną opublikowane na stronie internetowej www.gdansk.smd.org.pl oraz przesłane zwycięzcy pocztą elektroniczną w terminie dziesięciu dni roboczych od dnia rozstrzygnięcia konkursu. 4.2. Nagroda w postaci albumu fotograficznego "Fot. Kosycarz. Niezwykłe Zwykłe Zdjęcia. Część II" zostanie wręczona zwycięzcy w uzgodnionym terminie bądź w inny sposób, co do którego porozumieją się Organizator i zwycięzca. W uzasadnionych przypadkach, niezależnych od winy Organizatora, zastrzega on sobie prawo do zmiany nagrody. 5. Wykorzystanie zdjęć i ochrona praw osobowych 5.1. Autorzy nadsyłający fotografie na konkurs nie tracą do nich praw autorskich. Organizator ma prawo publikować je tylko i wyłącznie na potrzeby organizacji Konkursu, a w szczególności w celu opublikowania na stronie internetowej www.gdansk.smd.org.pl nadesłanych prac. 5.2. Biorący udział w konkursie uczestnik akceptuje zasady Konkursu zawarte w niniejszym Regulaminie 5.3. Dane osobowe uczestników konkursu będą przetwarzane wyłącznie do celów związanych z organizacją Konkursu przy zachowaniu zasad określonych w ustawie o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 1997 r. Nr 133, poz. 883 z późn. zm.). 5.4. Organizator konkursu zapewnia poufność danych osobowych uczestników konkursu z zastrzeżeniem postanowień Regulaminu.

Do góry Wydrukuj