Relacja z III spotkania Akademii Samorządowej

W dniu 27 kwietnia miało miejsce trzecie już spotkanie Akademii Samorządowej. Tym razem przybyli na miejsce słuchacze mieli okazję zapoznać się z istotą i zadaniami samorządu terytorialnego. Spotkanie było podzielone na dwie części. W pierwszej z nich Radny Miasta Gdyni Mariusz Bzdęga opowiadał o jednostkach pomocniczych, zwanymi potocznie radami osieli oraz przybliżył sposób funkcjonowania Rady Miasta.
Powszechna opinia, którą bardzo często można usłyszeć odnośnie roli Rady Mieszkańców Osiedla jest dość krzywdząca, a tymczasem jako jednostka pomocnicza Rady Miasta, to rzeczywisty kontakt radnych miejskich z osiedlami i ich wyborcami. Bardzo dobrze funkcjonują te rady, gdzie mieszkańcy podchodzą do tematu profesjonalnie tj. mają pomysł na działalność, posiadają program i konkretną wizję polepszenia warunków panujących w danym rejonie miasta – powiedział Bzdęga.
Do zadań osiedla należy przede wszystkim reprezentowanie we współpracy z radnymi Miasta Gdańska interesów mieszkańców oraz zapewnienie im pomocy w decydowaniu w sprawach związanych z funkcjonowaniem i rozwojem jednostki pomocniczej. Ważną kwestią jest umożliwienie uczestnictwa społecznościom lokalnym w rozstrzyganiu spraw związanych z interesem ogólno miejskim, a mających wpływ na warunki życia w miejscu zamieszkania. Z kolei Rada Miasta decyduje o najważniejszych sprawach dla życia i sprawnego funkcjonowania miasta. Do jej obowiązków należy  m.in. uchwalanie statutu gminy, budżetu miasta, rozpatrywanie sprawozdania z jego wykonania oraz podejmowanie uchwały w sprawie udzielenia lub nieudzielenia absolutorium z tego tytułu, uchwalanie miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego, uchwalanie programów gospodarczych. Władza kontrolna Rady dokonuje się poprzez funkcjonowanie Komisji Rewizyjnej, która sprawdza działalność Prezydenta Miasta oraz gminnych jednostek organizacyjnych pod względem legalności, rzetelności i gospodarności. Na obraz pracy Rady składa się także udział radnych w pracach klubów. Podstawowym założeniem każdego z klubów jest kierować się obyczajami demokratycznymi oraz wspierać radnych w ich prawach i powinnościach, wypływających z zasady mandatu wolnego, a także z zasady reprezentacji. W drugiej części radca prawny Krzysztof Lodziński przybliżył prawne aspekty bycia samorządowcem – z przywilejami oraz ciążącymi z tego tytułu obowiązkami.
Od samorządowca wyborca może wymagać więcej aniżeli od pracownika firmy prywatnej. Nie tylko ma on wykonywać polecenia pracodawcy i przestrzegać zasad obowiązujących w jego miejscu pracy. Z zajmowanym przez samorządowca stanowiskiem wiąże się więcej wymagań, np. dbanie o dobry interes państwa. Zakres obowiązków pracownika samorządowego wynika z ustawy z 22 marca 1990 r. o pracownikach samorządowych Powinien on dbać o wykonywanie zadań publicznych i o środki publiczne. Zobowiązany jest też uwzględniać dobry interes państwa i indywidualne interesy obywateli – oznajmił.
Było to zarazem ostatnie spotkanie z tego cyklu przed wakacjami. We wrześniu przed nami kolejne dwa, traktujące o finansach samorządowych oraz tzw. case study. Oczywiście jak zawsze odpowiednio wcześniej pojawi się precyzyjna informacja odnośnie dnia i godziny spotkania. Do zobaczenia!

Do góry Wydrukuj